Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2014

Mobiberegnercom
Mobilberegner.com

Det er blevet vist at 94 procent af forbrugere i danmark har for hundedyrt abon. til telefonen. Egentlig løber vi i cirkler med så dyre mobil-abonnementer, så en gennemsnitlig forbruger i DK har mulighed for at spare 100vis af danske kroner på årsbasis, når kunden skiftede til et billigere tlfabonnement.

Her hos Mobil Beregner må du sammenligne priser på mobiler samt skifte mobilabonnement på 3 mins. Prøv gratis i dag.
Mobiberegnercom
2554 939b
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl